Relacja filmowa z RM’ 2019

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego konferencję nt. materiałów odniesienia – RM’ 2019. Wydarzenie miało na celu wparcie rozwoju polskiego rynku usług – produkcji materiałów odniesienia, zgodnej z wymaganiami normy ISO 17034 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia” oraz przybliżenie szerokiemu gronu zainteresowanych stron zagadnienia dotyczącego akredytacji producentów materiałów odniesienia.

- W chwili obecnej posiadamy jednego akredytowanego producenta materiałów odniesienia i bardzo nam zależy na tym, aby ta liczba akredytowanych organizacji była większa. Celem, który chcemy osiągnąć jest bycie sygnatariuszem porozumienia o uznawaniu wyników akredytowanych na arenie europejskiej i międzynarodowej. – powiedziała dyrektor PCA, Lucyna Olborska.

W spotkaniu wzięło udział około 150 osób z całej Polski, w tym głównie przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, akredytowanych laboratoriów i auditorzy współpracujący
z PCA.

Film można pobrać na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Gx4whtSQDPQ

***
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2019 poz.544). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93).

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie: www.pca.gov.pl